sohbet

Sohbet Chat Sitesi

sohbetodalari | 18 Mayo, 2020 04:13

Tüm farkl1 sanatlar gibi ayn1 _ekilde, do? Ru anda ve mekân veriyor, cümbü_ yoluyla ö? Renilmek isteyen bir sanat eseri. Hepimiz özellikle erkekler kar_1 cinsten daha çapk1n olmaya çal1_1yoruz, ancak bunu yap? Ru _ekilde yapabilen bireyler say1ca daha az.

 

Flört etmek ilgi ve tutku ile ilgili, bu bir k1zla ilgilenmezsiniz. Ayr1ca yanl1_ giterse de baz1 kritik olanlar oldu? Undan onlarla flört etmeye çal1_may1n.

 

Vekiliyle görüyorsan1z, sadece utangaç olmay1n. Biraz flört kalbinin çok fazla olmamas1 nedeniyle tehlikeyi ele al1n. Harika giderse veya zaman kesinlikle bo_una böyle güzel bir f1rsat var çok _ansl1.

 

Aksi renklerde normalde bekler ve birisinin onlarla flört etmesini beklerken ilgisizle_mek için en uygun olanlar1 beklerler. 0_te bu yüzden bunu ba_arma f1rsat1n1 gördü? Ünüzde devam edin.

 

Tüm flört senaryolar1nda göz tema1 in kritik ve göze çarpan konudur. Boyut en son teknoloji ve sözlü olmayan yollarla konu_ma f1rsat1 sunar. Art1k ona aç bir kurt gibi ya da rahats1z ya da mutsuz hissetti? I gibi bakmay1n. Gözlerine düzgün bir _ekilde bakmak, itiraz1n ba_lat1lmas1n1 uygun k1lacakt1r.

 

Araman1n ne kadar do? Ru oldu? Una, giysilerinizin ve ayakkab1lar1n1z1n ne kadar pahal1 oldu? Una veya ne kadar zengin oldu? Unuza ba? L1 de? Il, yüzünüzde 1.000.000 dolarl1k bir gülümseme olmad1? 1da ç1k1yor.

 

Art1k in etkili taraf1ndan? Il yüz de? Erinizi art1r1r, ancak ayn1 süre kendinizin uzun vadeli arzu edilen bir ifadesini yapar. Size sözel olmayan bir _ekilde onu seçmek tehlikesi sa? Layacakt1r.

 

Elbette ona ilgi göstermelisin. Tam ilgi zaman1n1 verin. Seçin _ey flörtte bu yönde kar_1la_t1ramaz. Yapt1klar1 i_te tüm hobiyi sergileyen biriyle sevdii bayanlar karakteri.

geveze    bizim mekan   tr sohbet  mynet sohbet

Comentarios

Añadir comentario

 This is the ReCaptcha Plugin for Lifetype

 
Provided by Multiblog.net - easy blogging platform
P0wered by L1fe7ype - De51gn by Ba1earWe6